Adaptačný proces

Postup adaptačného procesu v materskej škole

  • Počas adaptačného pobytu je umožnené zákonitému zástupcovi dieťaťa podľa dohody pobyt s dieťaťom v materskej škole 1-2 hodiny denne. Spolu s rodičom sa dieťa oboznamuje s priestormi, zamestnancami školy a denným poriadkom.
  • Dieťa pobudne v materskej škole bez rodiča do 10. hodiny, prípadne celé dopoludnie. Oboznamuje sa s kolektívom detí pokúšame sa ho začleniť do hier. V tomto období rešpektujeme potreby a túžby dieťaťa, prípadne odmietanie stravy .Pre ľahšiu adaptáciu umožňujeme dieťaťu priniesť si do materskej školy svoju obľúbenú hračku.
  • Dieťa zostáva počas celého dňa v materskej škole. Zapája sa do skupinových činností, prispôsobuje sa prijatým pravidlám správania sa. S rodičom sa lúči s ľahkosťou, včleňuje sa do hry iných detí, rešpektuje dohodnuté pravidlá. Rodič hneď po popoludňajšom odpočinku prichádza pre dieťa a postupne predlžuje čas adaptácie.

Dĺžku adaptácie je potrebné prispôsobiť na základe konzultácie so zákonným zástupcom dieťaťa (max. však 3 mesiace). Ak dieťa nevie prijať život v materskej škole, je potrebné po konzultácii so zákonným zástupcom dieťaťa prerušiť jeho dochádzku do materskej školy na nejaký čas, prípadne odložiť dochádzku na ďalší školský rok.