Spolupráca MŠ

Spolupráca s inštitúciami nášho mesta:

 • MsÚ Šurany - spolupráca so zriaďovateľom v oblasti ekonomickej, pedagogickej a legislatívnej činnosti
 • MsKS - návšteva knižnice k Mesiacu knihy 
 • Mestské múzeum - návšteva expozícií spojená s prednáškou o histórii nášho mesta a života v ňom na elementárnej úrovni
 • Mestská polícia - beseda s príslušníkmi Ms polície o práci pri udržiavaní poriadku v našom meste
 • Klub dôchodcov - príprava kultúrneho programu a darčekov starším občanom nášho mesta
 • Hasičský a záchranársky zbor - návšteva hasičov, oboznámenie detí
  s prácou  hasičského a záchranárskeho zboru a prehliadka techniky zboru
 • Centrum voľného času - ponuka tvorivých aktivít v CVČ 
 • Spolupráca s Mládežou Slovenského Červeného kríža - realizácia projektu Dorotka a jej priatelia

Spolupráca MŠ Mostná so ZŠ na ul. SNP v Šuranoch:

 • Vzájomné konzultácie učiteliek ZŠ a MŠ
 • Návšteva športového areálu s umelou trávou v telocvični ZŠ na ul. SNP
 • Spoločné hry detí MŠ a ZŠ november 2017
 • Návšteva detí MŠ v I. ročníku ZŠ - príprava na zápis do ZŠ
 • Návšteva detí I. ročníka ZŠ v MŠ "Čo už vieme " máj 2018
 • Slávnostná rozlúčka detí s MŠ za účasti učiteliek ZŠ

Spolupráca MŠ so ZŠ na ul. Bernolákova v Šuranoch

 • Návšteva športovej haly ZŠ na ul. Bernolákova Šurany
 • Návšteva detí MŠ v I. ročníku ZŠ - príprava na zápis do ZŠ v rámci
  Dňa otvorených dverí
 • Slávnostná rozlúčka detí s MŠ za účasti učiteliek ZŠ 

Spolupráca MŠ s CZŠ Žofie Bosniakovej v Šuranoch

 • Návšteva žiakov pri prezentácii krúžkovej činnosti žiakov CZŠ
 • Návšteva detí MŠ v I. ročníku ZŠ - príprava na zápis do ZŠ
  v rámci Dňa otvorených dverí
 • Slávnostná rozlúčka detí s MŠ za účasti učiteliek ZŠ