MATERSKÁ ŠKOLA MOSTNÁ, ŠURANY

O nás 

Materská škola na Mostnej ulici je šesťtriedna. Poskytuje celodennú starostlivosť
v 5 homogénnych a v 1 heterogénnej (zmiešanej) triede deťom vo veku od dva a pol do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 
Je umiestnená v troch účelových budovách.

Elokovaná trieda v Nitrianskom Hrádku, ktorá patrí pod riaditeľstvo Materskej školy ul. Mostná v školskom roku 2017/2018 bude poskytovať celodennú starostlivosť v jednej heterogénnej triede deťom vo veku od dva a pol do šiestich rokov a deťom
s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
K materskej škole patrí výdajňa jedál dovážaných zo Školskej jedálne na Mostnej ulici.