Poplatky na úhradu stravného

Celodenná strava

Poberateľ dávok v hmotnej núdzi:  0,19 €

1,19 €

Desiata

0,28 €

Obed

0,68 €

Olovrant

0,23 €


 • Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky-§140, ods. 10 školského zákona.
   

 • Ak zákonný zástupca predloží riaditeľke doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi uhrádza iba poplatok - 0,19 € na deň - /režijné náklady /1 € uhrádza ÚPSVaR.

 • Príspevok za stravu sa uhrádza za bežný mesiac po odčítaní preplatku z predchádzajúceho mesiaca obdržanou poštovou poukážkou do 5 dní. 

 • Platbu je možné uhradiť i prevodom
  na bankový účet školskej jedálne -
  IBAN:  SK14 0200 0000 0016 4241 1455

 • Do správy pre prijímateľa treba uviesť meno dieťaťa za ktoré je strava uhrádzaná.

 • Ak je potrebné, vedúca ŠJ včas oznámi platbu za stravu v hotovosti /posledná úhrada v kalendárnom roku za december/.                                                                 

 • Pri akejkoľvek forme diétneho stravovania prinesie rodič potvrdenie od odborného lekára, ktoré musí byť k dispozícii v ŠJ ( alergológ, diabetológ ). Ak potrebuje dieťa konzumovať vlastnú stravu, o podmienkach donášky sa dohodne s vedúcou ŠJ.