Poplatky v MŠ

ŠKOLNÉ (mesačne) *

Za dva mesiace      24€

12 €

ZRPŠ (raz za školský rok)


30€


* Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

  1. ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci)
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
  3. ak dieťa nenavštevuje MŠ 30 dní za sebou

ŠKOLNÉ

  • Termín úhrady:  do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci šekovou poukážkou alebo na daný bankový účet 
  • Bankový účet:  SK78 0200 0000 0016 3777 5158
  • Suma 24 € - 1 krát za 2 mesiace (12€ za 1 mesiac)             


ZRPŠ

  • Príspevok bol odsúhlasený na plenárnom ZRPŠ dňa 30.8.2018
  • Termín úhrady: október, na podpis v príslušných triedach pani učiteľkám
  • Suma 30 € - ročne za dieťa

STRAVA